स्पर्श सहवास सानिध्य:- रामवर्मा आसबे

‘स्पर्श सहवास सानिध्य’

स्पर्श:-
जसे आत्तरचा स्पर्श आपल्या हाताला झाला की आपल्या हाताचा सुगंध अत्तर सारखा येतो…

सहवास:-
जसे चांगल्या व्यक्तीच्या सहवासात एखादी वाईट व्यक्ती सतत राहिल्यास त्या चांगल्या व्यक्तीच्या सहवासामुळे ति वाइट व्यक्ती पण चांगलीच होते…

सानिध्या:-
जसे गंजलेल्या लोखंडाच्या सानिध्यामध्ये चांगले लोखंड ठेवल्यास चांगले लोखंड पण गंजते…
लिखाण संकल्पना:- रामवर्मा आसबे