कोविड पेशंट ला जर आरोग्य विभागाच्या लोकांनी आशा प्रकारे प्रोत्साहन व आधार दिले तर नक्कीच कोरोना हारेल

कोविड पेशंट ला जर आरोग्य विभागाच्या लोकांनी आशा प्रकारे प्रोत्साहन व आधार  दिले तर नक्कीच कोरोना हारेल