विरळा एखादा डॉ. ल.म.आसबे ( कामधेनु परिवार )

*विरळा एखादा* प्रवाहाच्या विरोधात उभे रहाला ताकद लागते आणि त्याच्या विरोधात प्रवास करायला त्यापेक्षाही जास्त ताकद लागते. अशी प्रवाहाच्या विरोधात

अ धि का र* ✊🏾 _righT / auThoriTy_डॉ.ल.म.आसबे ( कामधेनु परीवार)

⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️ ✊🏾 *अ धि का र* ✊🏾 _righT / auThoriTy_ ◼️◼️◼️◼️◼️◼️ प्रत्येक व्यक्तीला आपला कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिकार हवा

🚁 *सैनिकहो तुमच्यासाठी*  डॉ. ल.म.आसबे(कामधेनु परिवार )

🚁 *सैनिकहो तुमच्यासाठी* सीमेवरचा जवान आज प्रत्येक भारतीयांच्या जीवनातील खरा क्षत्रिय आहे. 🪖 *आपल्या जीवनातील _सुखाचा पहारेकरी_ आणि _दुःखाचा भागीदार_

अज्ञानाची कबुली* डॉ. ल.म.आसबे ( कामधेनु परिवार)

*अज्ञानाची कबुली* _*आपल्याला काही कळत नाही, हे ज्याला मनापासून मान्य असते*, त्यालाच जीवनात अपेक्षित असलेले ज्ञान सहज प्राप्त होते_. ज्ञान